شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي طبقه همکف
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 علیرضا قرائیان 1001 88558133
2 امین  روستا 1003-1023 88558365
3 کیوان  کروبی 1010    
4 جشیدجعفرنژاد 1010  
5 حراست درب ورودی  1011-1012  
6 علیرضا  دهقانی 1013 88558378-88558379
7 داوود  امیدی بخش 1014  
8 رستوران 1015  
9 اطاق ترابری 1016  
10 رضا سلیمی 1017  
11 رضا حشمتی  1020  
12 سجاد عبدی 1022 88558196
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30