شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره مالي و منابع انسانی- طبقه سوم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 مسعود  ترحمی (مدیر مالی ) 1301 88558226
2 شکوه  شکاری 1302  فکس 88558167
3 مژگان  قاسمی 1303 88558193  
4 احمد علیکاهی 1304 88558223
5 مجید  قلی زاده 1311 88558162
6 مصطفی  کریم خانی 1313 88558162
7 راحله  محمودی 1315 88558209
8 معصومه  رجبی 1316  
9 صدیقه  آزاد بخت 1317  
10 جواد  براتی 1318  
11 اکبر  جاروبی 1319  
12 فریبا  گرکرجی 1320  
13 مهدی  اسعدی 1322 88558359
14 مصطفی  فیروزیا 1325 88558386
15 علی اصغر بهرامی فر 1326  
16 میثم آقایی 1327 88558392
17 سید علی فاطمی 1328  
18 سعید  اثمری 1331  
19 آبدارخانه (ضمیری و جعفر نژاد