شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره منابع انساني و بازرگاني - طبقه سوم غربي 
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 عبدالمجید شریفی (مدیر منابع انسانی) 1303 88558223
2 احمدعلی علیکاهی (دفتر منابع انسانی) 1304 88558223
3 محمد سلطانی فر  (رئیس تدارکات) 1351 88558241
4 مهدیه  آذری  (دفتر  تدارکات ) 1351 88558241
5 الهه معظمی(تدارکات) 1352 88558245
6 ایمان  نجف نیا 1355  
7 نادر سارنگ(تدارکات) 1356 88558247
8 وحید قلی پور(تدارکات) 1357 88558247
9 مژگان قاسمی(منابع انسانی) 1362  
10 معصومه رجبی (منابع انسانی) 1364  
11 راحله محمودی (امور مسافرت) 1365  
12 محمدرضا طاهائی فرد 1371  
13 محمد  ضمیری 1300  
14 جمشید جعفرنژاد (چاپ و تکثیر) 1010  
15 علیرضا دهقانی (دبیرخانه) 1013 88558378 -88558379
16 محمد ضمیری (آبدارخانه) 1300