شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره  بازرگاني - طبقه سوم غربي 
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 محمد سلطانی فر  (رئیس تدارکات) 1351 88558241
2 مهدیه  آذری  (دفتر  تدارکات ) 1351 88558241
3 وحید قلی پور(تدارکات) 1352 88558247
4 نادر سارنگ(تدارکات) 1353 88558245
5 مسعود  خاقانی(تدارکات) 1354 88558245
6 سید مجتبی  تاجور 1363  
7 علیرضا  قمچی 1363  
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16