شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره ژئوفيزيك - طبقه چهارم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 معزالدین خازنی زاده  1429 88558267
2 ملکه  تهجاه 1429 88558267
3 شهریار  قاسمی 1410  
4 مهدی  فلاحی پور 1411  
5 پیام  هیودی 1413  
6 علیرضا  رفیق 1414 88558265
7 بهنام  بابائی 1415 88558265
8 آقای ملکی 1416  
9 شادی قوامی  1417  
10 محمد  مرشدی 1419  
11 مهدی متین 1419  
12 علیرضا  رضائی 1420 فاکس 88558263
13 آرزو رضایی 1422  
14 شهرام  تنگستانی 1423  
15 حسین خلخالی 1425  
16 احد عباسی 1430 88558306
17 مهرداد غلامی 1431  
18 حسین  اردکانی 1432 88558361
19 هادی  مهدوی 1433