شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره ژئوفيزيك - طبقه چهارم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 مهدی فلاحتی  1429 88558267
2 ملکه  تهجاه 1429 88558267
3 شهریار  قاسمی 1410  
4 مهدی  فلاحی پور 1411  
5 علیرضا  رفیق 1414 88558265
6 مجید  یزدانی 1415 88558265
7 شادی قوامی  1417  
8 آقای  غلامی 1418  
9 آقای نجاتی زاده 1419  
10 علیرضا  رضائی 1420 فاکس 88558263
11 آرزو رضایی 1422  
12 سعید  خسروی 1423  
13 سید حسین میرزاده 1424  
14 حسین  خلخالی 1425  
15 غلامحسین قبه ای 1428  
16 احد عباسی 1430  
17 سید احمد مرتضوی 1431  
18 حسین اردکانی 1432 88558361
19 آقای قمچی 1433