شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي ادارات چاهپيمايي و QHSE - طبقه چهارم غربي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 محمد جان احمد  (رئیس HSE) 1451 88558369
2   (دفتر  HSE ) 1451 88558369
3 هادی  قاسمی 1453  
4 محسن اسدیان 1455  
5 محمد رودکی 1457  
6 علیرضا سرخیل 1458 88558273
7 امیر احمدزاده 1459 88558273
8 آقای  مشایخ و دارابی 1460  
9 فرصت دشتی 1461 88558287
10 مازیار زمانیان 1462 88558287
11 وحید کرمی 1463 88558289
12 علی جباروند 1464 88558289
13 مصطفی سجادی 1465 88558278
14 وهاب الدین بیات 1466 88558278
15 اطاق  جلسات 1468  
16 محمد صالحی (رئیس چاهپیمائی ) 1475 88558275
17 صدیقه  آزادبخت (دفتر چاهپیمائی ) 1475 88558275
18 سید محمد حسینی 1475 88558275
19 ابراهیم اسدی (آبدارخانه) 1400