شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره طرح و برنامه و بازاريابي- طبقه پنجم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 حمیدرضا معصوم بیگی  1511 88558239
2 مهدی  فلاحتی 1513 88558411
3 مهدی محمد باقری 1515  
4 عباس باقرپور 1517  
5 مصطفی  طاهریان 1518  
6 اکبر فرهنگی فرد 1520  
7 سیده معصومه حسینی 1521  
8 هانی  افشاری 1525 88558235
9 مجید  زینوند 1526  
10 علیرضا  الماسی 1527  
11 محمد  یعقوب پور 1528  
12 فرزان  زندی 1529  
13 سید علی کاظمی (مدیر بازاریابی ) 1530 88558368
14 ریحانه رنجبران (دفتر بازاریابی) 1530 88558368
15 مهدی  طیرانی 1531  
16 رضا حسینی ثانی 1532  
17 مسعود   امام 1534  
18 علیرضا   قرائیان 1510 88558133
19 بهمن  محرمی  (آبدارخانه ) 1500