شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره طرح و برنامه و بازاريابي- طبقه پنجم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 حمیدرضا معصوم بیگی  1511 88558239
2 مهدی محمد باقری 1515  
3 علی قادری 1516  
4 عباس باقرپور 1517  
5 اکبر فرهنگی 1520  
6 سیده معصومه حسینی 1521  
7 هانی افشاری 1525 88558235
8 مجید زیندوند 1526  
9 علیرضا الماسی 1527  
10 سید علی کاظمی (سرپرست بازاریابی ) 1530 88558368
11 ریحانه  رنجبران  (دفتر  بازاریابی) 1530 88558368
12 سحر زارعی 1531  
13 رضا حسینی ثانی 1532  
14 علیرضا  قرائیان 1510 88558133
15 بهمن محرمی (آبدارخانه) 1500