شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره حقوقي-حراست و حسابرسي داخلي - طبقه پنجم غربي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 مجید سالمی (رئیس حقوقی) 1551 88558254
2 برتا مقراضی  (دفتر حقوقی) 1551  فکس 88558298
3 حمید  جلیل زاده 1552  
4 حسین محمد زاده 1553  
5 امیرنوری پرتو (رئیس حسابرسی ) 1555 88558291
6 وحید اردستانی  (دفتر حراست) 1556 88558293
7 مجید اردستانی 1558 88558257
8 حسن  راهب 1563  
9 مجتبی فیروزی 1564 88558291
10 وحید اردستانی 1567 88558296
11 مهدی سیدعسگری 1569  
12 غلام برقی 1573  
13 برتا مقراضی  (دفتر حسابرسی) 1574  
14 محمد  ستایشی 1575