شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي مدير عامل و هيات مديره - طبقه ششم
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 محمد عالمی
(مدير عامل)
1601 88558215
88558212
2 اکبر  مولایی
(مسئول دفتر هیات مدیره)
1602-1603 88558219
3 سعیده  اصغری
(دفتر هیات مديره )
1604-1608 88558219
4 حسین  مومنان
(قائم مقام مدیریت و مدیر طرح و برنامه)
1606 88558217
5 سالن جلسات هیات مدیره 1610  
6 قاسم  هردانی
(دبیر هیات مدیره ورئیس کمیسیون معاملات)
1611  
7 معزالدین خازنی زاده
(مشاور فنی مدیر عامل )
1613  
8 الیاس الیاسی (آبدارخانه) 1600