همکف   مالي   منابع انساني - بازرگاني   ژئو فیزیک    QHSE - چاه پیمایی   طرح و برنامه - بازاريابي   حقوقي-حراست - حسابرسي   مديريت عامل   Email Address